Vnútroštátna a medzinárodná preprava voľne ložených komodít. Odvoz stavebného odpadu. Recyklácia a likvidácia odpadov.

Recyklácia a likvidácia odpadov

Platná legislatíva odpadového zákona nariaďuje na miestach, kde sa nachádza stavebný alebo demolačný odpad, jeho povinné triedenie. Separácia odpadu je dôležitá najmä z ekologického hľadiska a šetrenia životného prostredia.

Keďže pre laikov môže byť táto problematika príliš zložitá, preberá rolu zodpovedného vykonávateľa naša spoločnosť. Celý proces zberu, prepravy, separácie, recyklácie a likvidácie odpadu po vzájomnej dohode bude úplne v našej kompetencii.

Recyklovanie a triedenie odpadov spočíva najmä v zhodnocovaní a ich následnom opätovnom využití. Samotná recyklácia dokonca môže zákazníkom priniesť aj zisk z predaja. Odpadová stavebná suť sa totiž dá až z 90 % znovu využiť a je schopná plno nahradiť štandardné prírodné materiály. Recyklovať môžeme betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramiku, zeminu a kamenivo, piesok a rôzne zmiešané odpady zo stavieb a demolácií.

Získané recykláty slúžia ako náhrada štandardného kameniva ako podkladová vrstva pre chodníky, cesty, parkoviská, na spevnenie plôch, zásypy a ako materiál pre rôzne terénne úpravy.