AA Logistic, s.r.o.
IČO: 36 708 160
IČ DPH: SK2022286508
so sídlom:
Blumentálska 2735/20
811 07 Bratislava
Attila Razgyel – konateľ

e-mail: zanetam@aalogistic.sk

Sídlo: Blumentálská 2735/20, 811 07 Bratislava

IČO: 36708160

IČ DPH: SK2022286508, DIČ: 2022286508

zastúpená : konateľom – Attila Razgyel

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vl.č. 43469/B

(ďalej aj ako prepravca)

 

Vydáva podľa § 4 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších tento prevádzkový poriadok

 

Obsah:

 1. Základné ustanovenia
 2. Rozsah, charakter a druhy prepráv nákladnej cestnej dopravy vykonanej dopravcom
 3. Vymedzenie podmienok potrebných na uzavretie zmluvy o preprave nákladu
 4. Postavenie objednávateľa prepravy
 5. Zodpovednosť za škody a postup uplatňovania zodpovednosti za nedodržanie podmienok prepravy
 6. Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom
 7. Veci vylúčené z prepravy
 8. Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy
 9. Pravidlá balenia a označovania tovaru, úprava vzťahov počas nakládky a vykládky
 10. Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave
 11. Postup posádky alebo iných osôb v prípade nehody a iných mimoriadnych udalostí
 12. Medzinárodná nákladná cestná doprava
 13. Záverečné ustanovenia

 

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

 

Čl.1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Účelom vydania tohto prepravného poriadku je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní hlavnej činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave, stanovenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a násl. Obchodného zákonníka a jej obsahu. Neupravuje ceny a cenové podmienky. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu celo vozových a kusových zásielok tovaru, sypkých substrátov a ostatných materiálov, ktoré nie sú vylúčené z prepravy podľa ďalších ustanovení.
 2. Prepravca podľa tohto prepravného poriadku je spoločnosť AA Logistic s.r.o., so sídlom Blumentálská 2735/20, 811 07 Bratislava
 3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v nákladnej medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej doprave.
 4. Prepravnou povinnosťou dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, vyťaženosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
 5. Dopravca na výkon svojej činnosti používa vozový park zostavený zo špeciálnych návesových súprav
 6. Dopravca spolu s prepravcom dbá, aby sa prepravy uskutočňovali s čo najhospodárnejším využitím dopravných prostriedkov. Odosielateľ a príjemca sú povinní vo vzájomnej spolupráci vytvárať podmienky na urýchlenie a zmechanizovanie nakladacích a vykladacích prác. Pri vykonaní prepravy nákladov platia nižšie uvedené všeobecné prepravné podmienky, ktorých sa dopravca pridržiava.
 7. Doručením Objednávky dopravcovi, alebo odovzdaním zásielky na prepravu odosielateľ súhlasí a berie na vedomie, že obsah tohto prepravného poriadku je v zmysle platnej legislatívy odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzatvorenie zmluvy. Akékoľvek ústne alebo telefonické požiadavky odosielateľa na prepravné podmienky, obsiahnuté v jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy, ktoré sú v rozpore s týmto prepravným poriadkom sú neplatné, ak nie je za podmienok uvedených ďalej dohodnuté inak. Písomné, faxové, alebo elektronicky zaslané požiadavky odosielateľa na prepravné podmienky zmluvy, ktoré sú v rozpore s týmto prepravným poriadkom, musia byť výslovne a preukázateľne potvrdené dopravcom písomne, faxom alebo elektronicky. V tom prípade majú prednosť pred použitím ustanovení tohto prepravného poriadku.
 8. Ak miesto odoslania zásielky a predpokladané miesto jej určenia leží na území dvoch rôznych štátov, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave, pri uzavretí a vykonávaní zmluvy o preprave veci, ako aj pri určovaní zodpovednosti dopravcu sa postupuje podľa Dohovoru CMR.

 

Čl.2

ROZSAH, CHARAKTER A DRUHY PREPRÁV NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY VYKONANEJ DOPRAVCOM

 1. Dopravca vykonáva cestnú dopravu v tomto rozsahu
 • Vnútroštátna cestná nákladná doprava
 • Medzinárodná cestná nákladná doprava
 1. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy
 • Celovozové zásielky
 • Sypké substráty
 1. Za celo vozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak
 • Je využitá ložná plocha vozidla
 • Jej prepravu vykonáva osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s prepravcom alebo preto, že to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote
 • Ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach, o jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží zásielku na iné vozidlo.
 1. Za prikládku (dokládku) sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo osobitne pri takej jazde vozidla, ktorú by inak musel vykonať bez nákladu
 2. Druhy prepráv podľa technickej základne vozového parku
 • Prepravy sypkých substrátov
 • Preprava priemyselných výrobkov a tovarov
 • Preprava iných druhov tovaru na základe objednávok prepravcu

 

Čl.3

VYMEDZENIE PODMIENOK POTREBNÝCH NA UZAVRETIE ZMLUVY O PREPRAVE NÁKLADU

 1. Dopravca je povinný:
 • Vykonávať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku
 • Zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel, na starostlivosť o posádku vozidla a o náklad
 • Byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou posádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám.
 1. Ak sú splnené podmienky podľa prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomuto príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, dopravca je povinný vykonať prepravu (ďalej len prepravná povinnosť).
 2. Náležitosti zmluvy o preprave vecí (nákladu) vychádzajú z § 601, § 610 až § 629 Obchodného zákonníka a z 765 až § 773 Občianskeho zákonníka.
 • Zmluvou o preprave vecí (nákladu) sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesta určenia) a odovzdá ju určenému príjemcovi a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.
 • Dopravca je povinný vykonať prepravu do miesta určenia s odbornou starostlivosťou a v dohodnutej lehote bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.
 • Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dodaní do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď požiada o vydanie zásielky po jej dodaní do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými odosielateľom. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.
 • Dopravca môže použiť na vykonanie prepravy aj služby iného dopravcu, pritom zodpovedá, akoby ju uskutočňoval sám.

 

Čl.4

POSTAVENIE OBJEDNÁVATEĽA PREPRAVY

 1. Objednávateľ prepravy, najčastejšie odosielateľ, je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe. Zodpovedá dopravcovi za škody vzniknuté porušením tejto povinnosti.
 2. Odosielateľ je povinný objednať si prepravu u dopravcu. Postačuje aj forma objednávky faxom, mailom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky, pokiaľ sa dopravca s objednávateľom nedohodnú inak.
 3. Neobjednávajú sa prepravy:
 • Ktoré sa vykonávajú pravidelne na základe zvláštnej dohody (napr. rámcovej zmluvy, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje). Okolnosť, že ide o prepravy, ktoré nie je potrebné objednávať, musí byť v rámcovej dohode uvedená.
 • Pri prepravách z vyhradeného zdroja, tu za odosielateľa objednáva prepravu na určité obdobie prevádzkovateľ zdroja, pokiaľ v podmienkach vyhlásených pre vyhradenú prepravu nebolo stanovené inak.
 1. Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli aspoň dva pracovné dni, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 2. Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdávaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú prepravcovi ich neodovzdaním alebo ich chybným dodaním.
 3. Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.
 4. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 200 000 eur je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.
 5. Objednávateľ je povinný dopravcovi na požiadanie písomne potvrdiť objednávku prepravy.
 6. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.
 7. Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom:
 • Prijatí objednávky,
 • Ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať, tak začatím prepravy,
 • Prevzatím zásielky k preprave
 1. Objednávka je prijatá:
 • Ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo
 • Okamihom, keď písomne, telefaxom alebo iným hodnoverným spôsobom došlo k potvrdeniu dopravcom, ak žiada odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť
 • Začatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.
 1. Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová prepravná zmluva.
 2. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať dopravcovi nové príkazy za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom.
 3. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.
 4. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia , ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.
 5. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
 6. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi zo zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.
 7. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke, dokiaľ s ňou nemôže nakladať.
 8. Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami skôr vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom odosielateľa.

 

Čl.5

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A POSTUP UPLATŇOVANIA ZODPOVEDNOSTI ZA NEDODRŽANIE PODMIENOK PREPRAVY

 1. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na prepravovanej zásielke v čase od prevzatia na prepravu až do vydania.
 2. Dopravca za škodu nezodpovedá, ak bola škoda spôsobená:
 • Odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky
 • Vadou alebo prirodzenou povahou obsahu, vrátane obvyklého úbytku alebo
 • Vadným obalom, na čo dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu a ak bol vydaný nákladný list a bola v ňom vadnosť obalu poznamenaná, ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku vadnosti len vtedy, ak vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná
 • osobitnou povahou zásielky alebo okolnosťou, ktorú nemohol dopravca odvrátiť.
 1. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa ods. 2 je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby bola škoda čo najmenšia.
 2. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať odosielateľovi on. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.
 3. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak odosielateľ dopravcu takýmito pokynmi nevybavil, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.
 4. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu (odovzdaná dopravcovi).
 5. Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka. Ak je účelné vykonať opravu, dopravca uhrádza náklady opravy.
 6. Za iné škody z nákladnej cestnej dopravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty.
 7. Dopravca zodpovedá prepravcovi za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty len do výšky dovozného.
 8. Za škodu spôsobenú prepravcovi neuskutočnením prepravy, o ktorej už bola dohodnutá prepravná zmluva, zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.
 9. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia na prepravu, inak právo zanikne.
 10. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravnej listiny.

 

Čl.6

VYMEDZENIE PREPRAVOVANÝCH VECÍ DOPRAVCOM

 1. Dopravca vzhľadom na svoju súčasnú technickú základňu prednostne prepravuje celovozové zásielky a sypké substráty.
 2. Prepravu iných druhov tovarov vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.

 

Čl. 7

VECI VYLÚČENÉ Z PREPRAVY 

 1. Z prepravy sú vylúčené:
 • Veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi
 • Nebezpečné veci v rozsahu stanovenom Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR) a

Zákonom NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov,

 • Predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na únosnosť, rozmery a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité, sa nehodia na prepravu vozidlom cestnej dopravy.
 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu, resp. prepravy, ktoré si vyžadujú určitú špecializáciu, neprepravuje nebezpečné veci a živé zvieratá.
 2. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.
 3. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo je jej preprava povolená za zvláštnych podmienok bez toho, aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola taká zásielka prevzatá na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného pri kusovej zásielke a päťnásobku dohodnutého prepravného za vozovú zásielku plus všetky škody ktoré dopravcovi vznikli v súvislosti s predmetnou zásielkou.

 

Čl.8

PODMIENKY ZMENY PREPRAVNEJ ZMLUVY A ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby bola doprava prerušená a zásielka mu bola vrátená alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom. Odosielateľ je povinný uhradiť dopravcovi účelne vynaložené náklady s tým spojené.
 2. Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola zásielka vydaná na inom mieste vykládky.
 3. Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.
 4. O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia ustanovenia čl. 4, ods. 2 a ods. 9.
 5. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.
 6. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.
 7. Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť, od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.
 8. Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu začať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh odosielateľa.
 9. Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho návrhu by si vyžiadalo dobu dlhšiu, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.
 10. Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť v prípade vzniku prekážky pri preprave počas plnenia prepravnej zmluvy.
 11. Ak nie je možné podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie. O uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.
 12. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

 

Čl.9

PRAVIDLÁ BALENIA A OZNAČOVANIA TOVARU, ÚPRAVA VZŤAHOV POČAS NAKLÁDKY A VYKLÁDKY

 1. Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.
 2. Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca neskúma, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal prípadne, či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli vadným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.
 3. Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obal zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.
 4. Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to žiaduce pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia, prípadne jej zámeny. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci je odosielateľ povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) – vyhláška e.64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov aj na vnútroštátnu cestnú dopravu. Preprava nebezpečných zásielok je v súčasnosti podľa čl.7, ods.I, tohto prepravného poriadku z prepravy vylúčená.
 5. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných technických noriem.
 6. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť tiež názvom (menom)a adresou príjemcu.
 7. Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne, ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v náložnom (nákladnom) liste potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.
 8. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zásielka zodpovedá zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. v dodacom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.
 9. Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.
 10. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká závada, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola závada zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných prekážkach v jazde.
 11. Ak je zásielka zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet len vtedy, ak to bolo s odosielateľom dohodnuté. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.
 12. Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontajnerov a pod. a s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa a prevzatými zároveň so zásielkou.
 13. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.
 14. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky hlavne, ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strán odosielateľa. Hmotnosť zaisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.
 15. Spôsob preskúšania hmotnosti a výsledok preskúšania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúšaní k dispozícii.
 16. Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky(napr. úradné váženie a pod.):
 • Ak zistenie hmotnosti dopravca požiadal,
 • Ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 5% od hmotnosti uvedenej odosielateľom
 • Ak o zistenie hmotnosti požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené s vážením zásielky.
 1. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.
 2. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov.
 3. Pri preprave nábytku a iného zariadenia bytov, kancelárií a pod. špeciálnymi sťahovacími vozidlami zaisťuje nakladanie a vykladanie, ak to nebolo dohodnuté inak, dopravca.
 4. Nakladanie zásielky dopravcom zahrňuje v sebe úkony spojené s premiestnením zásielky zo vzdialenosti najviac 5 m od vozidla a s jej uložením do vzdialenosti najviac 5 m od vozidla. Premiestňovanie zásielky na väčšiu vzdialenosť od vozidla, hlavne jej vynášanie na poschodie, ukladanie do skladov a pod., musí byť s dopravcom zvlášť dohodnuté.
 5. Prepravca (odosielateľ a príjemca) je povinný, hlavne pri opakovaných prepravách z rovnakého miesta nakládky alebo na rovnaké miesto vykládky, zaistiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel, vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržiavanie v zjazdnom a bezpečnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk.
 6. Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné vedomosti týkajúca sa zásielky.
 7. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný zúčastniť sa pri nakládke a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle, napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k závade v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené, môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie nákladu na účet odosielatľa.
 8. Povinnosťami vodiča pri nakládke je: a) skontrolovať údaje uvedené v nákladnom liste (CMR), skontrolovať zjavný stav obalu zásielky (ak je zásielka v obale) najmä či je zásielka nebalená, či je obal poškodený (mokrý, potrhaný, špinavý apod.) či je obal nedostatočný, b)skontrolovať počet, označenie a číslovanie kusov zásielky. Pre účely tohto prepravného poriadku sa má za to, že vodič nemôže splniť tieto povinnosti ak je kontrola nemožná t.j. vodič nie je pripustený ku kontrole zásielky, zásielka je naložená odosielateľom bez možnosti kontroly, zásielka je nakladaná pri daždi, mraze, vysokých teplotách a pod., nie je možné prepočítať kusy pre množstvo zásielky, nemožno skontrolovať pre chýbajúce označenie zásielky alebo ak kontajner bol naložený a zablombovaný odosielateľom bez prítomnosti vodiča, c) skontrolovať zjavný stav zásielky (t.j či je zásielka premočená, poškodená, zmrznutá alebo zásielka ma vysokú teplotu), d) skontrolovať naloženie a uloženie zásielky (t.j ako je zásielka uložená odosielateľom na sebe, ako je zásielka dostatočne zabezpečený gurtňami podľa pokynov odosielateľa, či je zásielka uložená odosielateľom nevhodne a či preto nehrozí preťaženie náprav, či je zásielka uložená odosielateľom bez zabezpečovacieho materiálu a či odosielateľ odmietol zásielku preložiť podľa pokynov dopravcu)
 9. Ak zaisťuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené púšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.
 10. Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným nákladom, je prepravca povinný zaistiť pri vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.
 11. Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady spojené s dezinfekciou hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie, prípadne prepravca, pre ktorého náklad je dezinfekcia vozidla predpísaná zvláštnymi predpismi.
 12. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť na pôvodný účel. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možné urobiť aj v prepravnej listine.
 13. Vodič podpíše nákladný list CMR až po splnení povinností. Pokiaľ vodičovi nie je povolené vpisovať výhrady do nákladného listu CMR, musí si vyžiadať pokyny od zamestnávateľa. Dopravca nie je povinný zásielku nakladať ani vykladať pokiaľ sa k tomu nezaviazal v prepravnej zmluve (alebo inej zmluve s odosielateľom). Dopravca zodpovedá za uloženie nákladu v súlade s bezpečnostnými predpismi.
 14. Odosielateľ zodpovedá za uloženie zásielky, aby nedošlo poškodeniu zásielky. Odosielateľ sa zaväzuje vypracovať a riadiť sa metodikou vhodného balenia a uloženia zásielky pri cestnej preprave. Dopravca nie je povinný potvrdzovať iné doklady ako nákladný list CMR, pokiaľ sa k tomu nezaviazal zmluvne.

 

Čl. 10

PREPRAVNÉ LISTINY V NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVE 

 1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky poskytnúť dopravcovi a po zapísaní dopravcom napríklad do nákladného listu ich podpisom potvrdiť alebo sa dopravca môže na prepravnej listine dohodnúť inak.
 2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté inak
 3. Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:
 • Názov (meno a priezvisko), adresu sídla alebo miesto podnikania, prevádzkarne (adresu bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava) odosielateľa a príjemcu
 • Množstvo a druh tovaru
 • Adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykonal odberateľ
 • Meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis
 • Obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu
 • Celkovú hmotnosť zásielky
 • Dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom.
 1. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:
 • Nákladný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,
 • Dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.
 1. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre opakované prepravy pre toho istého odosielateľ opakujúce sa za zásadne rovnakých podmienok, ako aj prepravy vo vnútri závodov a obvodov stavenísk môže odosielateľ dohodnúť použitie jednej prepravnej listiny pre celú smenu vozidla. Predpokladom dohody je, že odosielateľ zaistí vhodným spôsobom kontrolu jednotlivých prepráv. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.
 2. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.
 3. Pri preprave rýchlo sa kaziacich potravín a nebezpečných vecí sa vyžadujú od odosielateľa ďalšie doklady predpísané platnou právnou úpravou.

 

Čl.11

POSTUP POSÁDKY ALEBO INÝCH OSȎB V PRÍPADE NEHODY A INÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

 1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.
 2. Ak bolo nevyhnutné kvôli vyslobodeniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.
 3. Postup vodiča resp. posádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 65 zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:
 • Bezodkladne zastaviť vozidlo,
 • Zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, keď by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku.
 1. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:
 • Vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
 • Poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
 • Vykonať potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
 • Umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel hromadnej prepravy osôb
 • Preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
 • Bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom policajného zboru nemusí to oznámiť, ak bola spôsobená škoda na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý takéto upovedomenie vykonať.
 1. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom (Zákon Národnej rady SR č. 663/1997 Z.z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov), účastník dopravnej nehody je povinný:
 • Ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi
 • Zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel hromadnej prepravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy
 • Zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody.
 1. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne nedohodli inak.
 2. Posádka je náležité poučená, ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.
 3. Dopravca má v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia nie je v jeho možnostiach, je povinný to nehlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následné náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.

 

Čl.12

MEDZINÁRODNÁ NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

 1. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka pre oblasť medzinárodnej dopravy, budú mať pred zákonnou úpravou prednosť medzinárodné zmluvy, ktoré sú pre Slovensku republiku záväzné. Preto je medzinárodná cestná doprava vykonávaná dopravcom podľa medzinárodných dohôd a dohovorov o cestnej doprave:
 • Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) – vyhláška č. 11/1975 Zb.,
 • Dohovor o medzinárodnej preprave tovarov na podklade karnetov TIR – vyhláška e. 144/1982 Zb.,
 • Dohoda o medzinárodných prepravách kaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) – vyhláška e. 61/1983 Zb.,
 • Európska dohoda o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) – vyhláška č. 108/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • Dohovor o spoločnom tranzitnom režime – vyhláška č. 87/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Colný dohovor o ATA karnetoch na dovozný colný záznam tovaru – vyhláška č.89/1963 Zb.
 1. Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka pre oblasť medzinárodnej dopravy majú tieto dohody, dohovory a zmluvy prednosť pred zákonnou úpravou platnou v Slovenskej republike. Tie časti jednotlivých článkov prepravného poriadku, ktoré sú upravené v medzinárodných zmluvách, dohodách a dohovoroch odlišne, napr. V Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), sa pri prepravách v medzinárodnej cestnej doprave nepoužijú.
 2. Z hľadiska prepravného poriadku je najdôležitejší Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), preto sú v ďalšom uvedené jeho najdôležitejšie ustanovenia.
 3. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto je dodania tak, ako sa uvádzajú v zmluve, ležia v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom dohovoru CMR.
 4. Dohovor CMR sa nevzťahuje:
 • Na prepravy vykonávané v rámci medzinárodných poštových zmlúv
 • Na prepravy mŕtvol,
 • Na prepravy sťahovaných zvrškov.
 1. Dohovor CMR platí pre celú trasu prepravy a nezávisle na tom, aká je dĺžka cesty v tuzemsku a zahraničí. Po tejto stránke vyraďuje Dohovor CMR z platnosti tuzemské právne predpisy.
 2. Dohovor CMR sa vzťahuje na prepravy cestnou nákladnou dopravou, pri ktorej môžu byť použité motorové vozidlá, ťahače, prívesy a kontajnery. Tiež sa nerobí rozdiel medzi nákladnými a osobnými vozidlami, pokiaľ sa nimi prevádzkuje preprava tovaru.
 3. Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list, ktorý je vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak neexistuje nákladný list, ak sa stratil alebo má niektoré nedostatky, nedotkne sa to síce platnosti uzavretej prepravnej zmluvy (vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia Dohovoru CMR) , avšak jeho existencia je nevyhnutná pre niektoré okolnosti, ktoré umožňujú vykonávanie Dohovoru CMR. Svedčia o tom napríklad či. 12, 24, 26 a ďalšie. Dohovoru CMR. Mnohokrát je tiež nákladný list jediným dôkazom o existencii uzavretej prepravnej zmluvy.
 4. Pre každú zásielku musí byť vystavený samostatný nákladný list CMR. Za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným odosielateľom pre jedného príjemcu a v jenom vozidle alebo súprave. V jednom vozidle môže byť niekoľko samostatných zásielok. Ak je potrebné zásielku naložiť ma niekoľko vozidiel alebo sa jedná o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, majú odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel má byť použitých alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.
 5. Nákladný list musí obsahovať list musí obsahovať tieto údaje:
 • Názov (meno a priezvisko), adresu sídla alebo miesto podnikania, prevádzkarne (adresu bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava) odosielateľa a príjemcu vrátane DIČ (daňového identifikačného čísla)
 • Množstvo a druh tovaru, počet kusov, ich zvláštne značka a čísla,
 • Celkovú hmotnosť zásielky
 • Adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykonal odberateľ
 • Meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené poličkovým písmom a jeho podpis
 • Obvyklé pomenovanie povahy prepravovaných vecí (označenie tovaru) a druh obalu, pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne uznávané označenie (podľa dohody ADR),
 • Celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru, napr. v m (ak je poznámka v nákladnom liste o úradnom vážení alebo počítaní tovaru, musí byť k nákladnému listu pripojený doklad, ktorý vodič odovzdá príjemcovi zásielky),
 • Dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom.
 • Pokyny potrebné pre colné a iné úradné jednanie (napr. uvedené vstupné a výstupné colné úrady, ktoré zároveň musia súhlasiť s údajmi uvedenými v karnete TIR, ak sa pri preprave používa)
 • Údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.
 1. Nákladný list môže poprípade obsahovať ešte tieto údaje
 • Zákaz prekládky,
 • Výdavky, ktoré preberá odosielateľ na seba
 • Výšku dobierky, ktorá má byť vybratá pri dodaní zásielky
 • Cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní
 • Pokyny odosielateľ dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky
 • Dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť
 • Zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi
 1. Jednotlivé strany, ktoré sa zúčastňujú na preprave môžu do nákladného listu zapísať ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.
 2. Dohovor CMR nepozná pevnú dodaciu lehotu. Dohovor len upravuje dojednanú lehotu, a ak je taká dohodnutá, tak je nutné uviesť ju do nákladného listu. Inak prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, ak zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote. Pokiaľ táto lehota nebola dojednaná, a ak presahuje skutočný čas prepravy (s prihliadnutím na okolnosti a pri postupných čiastkových nakládkach s prihliadnutím na čas potrebný pre zostavenie vozovej zásielky) taký čas, ktorý je možné očakávať od starostlivého dopravcu.
 3. Vyplnenie nákladného listu je vecou odosielateľa. Preto odosielateľ zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v nákladnom liste a to aj vtedy, ak príslušné údaje uvedie na žiadosť odosielateľa do nákladného listu zástupca dopravcu. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škoda, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti:
 4. Údajov uvedených v bode 10 pod písmenami b),d),e),f),g),h) a i)
 5. Údajov uvedených v bode 11
 6. Všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu alebo za účelom ich zaznamenania v nákladnom liste.
 7. Je vecou dopravcu, aby zapísal do nákladného listu údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke (inému dojednaniu) podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.
 8. Pri prevzatí zásielky k preprave dopravca preskúma správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov, ich značkách, číslach zjavný stav zásielky a jej obalu. Ak nemá dopravca vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov o počte kusov, ich značkách a číslach, zapíše do nákladného listu výhrady aj s ich odôvodnením. Rovnako musí odôvodniť všetky výhrady, ktoré urobil k zjavnému stavu zásielky a jej obalu. Tieto výhrady nezaväzujú odosielateľa len ak by ich v nákladnom liste výslovne uznal. Odosielateľ má za povinnosť zaistiť prepravované veci potrebným spôsobom proti nebezpečenstvu, ktoré pri cestnej preprave vzniká, lebo len on má k dispozícii odborné znalosti o prepravovanom tovare a nie dopravca. Odosielateľ má preto zodpovednosť aj za bezpečné uloženie a upevnenie tovaru proti otrasom a sklzom počas jazdy.
 9. Dopravca uvedie svoje výhrady na prvú kópiu nákladného listu skôr, než ju odovzdá odosielateľovi. Na to je určená kolónka č. 18 na formulári IRU nákladného listu CMR, ktorý sa používa aj u nás. Zoznam výhrad používaný dopravcom je nasledovný:

Výhrada k vozidlu

 1. Otvorené vozidlo bez plachty podľa dohody s odosielateľom

   Výhrada k baleniu tovaru

 1. Nezabalený,
 2. Poškodený obal
 3. Nedostatočný obal,

Výhrada k počtu, označeniu a číslovaniu kusov zásielky (sudy, vrecia, kusy atď)

 1. Kontrola nie je možná z týchto dôvodov:
 • Nakládku vykonal odosielateľ
 • Vodič nebol prítomný pri vykladaní tovaru
 • Poveternostné podmienky
 • Veľký počet balených kusov
 • Zaplombovaný kontajner

     Výhrada k stavu prevzatého tovaru v zjavne zlom stave

 1. Poškodený
 2. Premočený
 3. Zamrznutý
 4. Nechránený proti poveternostným vplyvom a v tomto stav je prepravovaný na žiadosť odosielateľa
 5. Znečistený

     Výhrada k nakládke, zabezpečeniu nákladu vykládka

 1. Odosielateľ
 2. Vodič za nevhodných poveternostných podmienok na žiadosť odosielateľa

       Vykládku realizoval:

 1. Príjemca
 2. Vodič za nevhodných poveternostných podmienok na žiadosť príjemcu

 

 1. Nákladný list je vierohodným dokladom o uzavretí obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom, pokiaľ nebol preukázaný opak. Ak však nie je nákladný list k dispozícii, platí prepravná zmluva, ak bolo jej uzavretie preukázané inak. Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka a jej obal boli v okamihu prevzatia v zjavne dobrom stave a že počet kusov, ich značky a čísla sa zhodovali s údajmi v nákladnom liste. Táto právna domnienka sa však nevzťahuje na údaj o hmotnosti tovaru.
 2. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené chybami obalu a je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady potrebné k colnému a ďalším úradným jednaniam vykonávaným pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada. Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, hlavne môže požadovať na dopravcovi zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie zásielky inému príjemcovi, než ktorý je uvedený v nákladnom liste. Právo disponovať zásielkou zaniká, ak dopravca odovzdá druhý diel nákladného listu príjemcovi. Otázku dispozičného práva so zásielkou je možné výnimočne riešiť aj iným spôsobom, napr. podľa či. 12, odst.3 Dohovoru CMR.
 3. Ak je plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok stanovených v nákladnom liste v dôsledku prekážok v doprave z akéhokoľvek dôvodu nemožné, je dopravca povinný vyžiadať si pokyny od osoby oprávnenej disponovať so zásielkou (najčastejšie je to odosielateľ, zasielateľ, výnimočne napr. príjemca).
 4. Ak však dovoľujú okolnosti vykonanie prepravy za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok stanovených v nákladnom liste (prípadne dispozícií) a dopravca nemohol obdržať v primeranom čase pokyny od oprávnenej osoby, má dopravca vykonať také opatrenie, ktoré považuje za najlepšie v záujme oprávnenej osoby (napr. odvrátenie škody, ktoré si vyžaduje urýchlené konanie). Ak sa potom čo zásielka došla na miesto dodania vyskytnú prekážky v dodaní, je dopravca povinný vyžiadať si pokyny odosielateľa. Dopravca má nárok na náhradu výdavkov vzniknutých vyžiadaním alebo vykonaním pokynov, pokiaľ tieto výdavky nevzniknú jeho zavinením.
 5. Dopravca je oprávnený navýšiť dohodnutú odplatu za vykonanú prepravu aj o všetky ostatné náklady spojené so zmenenými podmienkami prepravy, jej zdržaním, prerušením alebo oneskorením vyplývajúcim z bodov 19., 20. a 21., zapríčinené (uskutočnené na žiadosť) odosielateľom (zasielateľom, príjemcom).
 6. Vo výnimočných prípadoch môže dopravca dokonca pristúpiť aj k predaju zásielky bez toho, aby počkal na pokyny oprávneného (najčastejšie odosielateľ), ak sa jedná o rýchlo kaziace sa zásielky alebo keď ospravedlňuje takýto postup stav zásielky alebo ak sú výdavky za úschovu neúmerné hodnote zásielky. K predaju môže pristúpiť, ak nedostal od oprávneného v primeranej lehote opačné pokyny. Postup pri predaji sa riadi právnym poriadkom a zvyklosťami miesta, kde sa zásielka nachádza. Výťažok z predaja po odčítaní čiastok zásielkou viazaných (napr. prepravné) je nutné dať k dispozícii oprávnenému (najčastejšie odosielateľovi zásielky).
 7. Ak bola zaznamenaná v nákladnom liste výhrada zo strany príjemcu, že nesúhlasí počet kusov, zástupca dopravcu (vodič) je povinný zaujať k tejto výhrade stanovisko. Odovzdaním zásielky a dokladov podpísaných príjemcom končí zodpovednosť dopravcu (vodiča) za zásielku.
 8. Pri medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zodpovedá dopravca za jednanie a opomenutie svojich zástupcov, pracovníkov a všetkých ostatných osôb, ktoré využije pri vykonávaní prepravy, ako za vlastné jednanie a opomenutie za predpokladu, že títo zástupcovia, pracovníci alebo ostatné osoby jednajú v rámci svojich pracovných úloh. Znamená to, že vlastník tovaru môže postupovať proti dopravcovi, s ktorým uzavrel zmluvu o preprave ako s prvým dopravcom, aj keď škodu zavinil neskorší (nasledovný) dopravca.
 9. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty bolo zapríčinené oprávneným príkazom, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou vadou zásielky alebo okolnosťami ktoré dopravca nemohol odvrátiť a odstránenie ich následkov nebolo v jeho moci.
 10. Dopravca nie je zodpovedný za poškodenie prepravovaného tovaru v dôsledku neprimeraného naloženia zásielky odosielateľom. Dopravca nezodpovedá za škody spôsobené napr. živelnou pohromou. Dopravca sa nemôže dovolávať, v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti, ani závad na vozidle, ktoré bolo použité na prepravu, ani zavinení alebo nedopatrení osoby, od ktorej si najal vozidlo, alebo jej zástupcov alebo pracovníkov.
 11. Dopravca tiež zodpovedá za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov uvedených v nákladnom liste, k nemu pripojených alebo dopravcovi odovzdaných je však povinný nahradiť najviac čiastku, ktorú by musel uhradiť pri strate zásielky. Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo viacerými z nasledujúcich skutočností:
 12. Použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto použitie bolo výslovne dojednané a poznamenané v nákladnom liste,
 13. Chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu vystavená stratám alebo poškodeniu, ak nie je riadne zabalená,
 14. Manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu,
 15. Prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním, normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov,
 16. Nedostatočné, alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky,
 17. Preprava živých zvierat.

 

 1. Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď nebola zásielka vydaná v dojednanej lehote. Pokiaľ nebola lehota dojednaná tak vtedy, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie vozovej zásielky presahuje čas, ktorý je možné očakávať od starostlivého dopravcu.
 2. Oprávnená osoba môže považovať zásielku bez ďalších dôkazov za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej dodacej lehoty. Pokiaľ nebola lehota dojednaná, tak do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom na prepravu.
 3. Ak má dopravca povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste a čase jej prevzatia na prepravu a to podľa burzovej, a ak nie je, tak podľa bežnej trhovej ceny.
 4. Pri rešpektovaní burzovej ceny a ak nie je burzová cena, tak bežnej trhovej ceny, prípadne všeobecnej hodnoty tovaru rovnakej povahy a kvality nesmie náhrada škody predstavovať 25 zlatých frankov za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti. Frankom sa rozumie zlatý frank o hmotnosti 10/31 gramov zlata o rýdzosti 0,900. Na základe protokolu k Dohovoru CMR, ktorý znie takto: Náhrada škody nesmie presahovať 8,33 jednotiek početných, nazývaných , zvláštne práva čerpania SDR za kg chýbajúcej hrubej hmotnosti. Tieto jednotky sú v kurzovom lístku označované pod kódom XDR ako MMF ZPČ – SDR. Potom prepočet tvorí podiel 8,33 XDR /1 kg.
 5. Pri úplnej strate zásielky hradí dopravca okrem uvedenej maximálnej hodnoty zásielky aj dovozné v plnej výške, clo a iné výlohy, ktoré vznikli v súvislosti s prepravou zásielky. Pri čiastočnej strate hradí dopravca len pomernú časť.
 6. Ak je prekročená dojednaná dodacia lehota a oprávnená osoba preukáž, že vznikla škoda z tohto dôvodu, je dopravca povinný hradiť škodu len do výšky dovozného.
 7. Vyššiu náhradu je možné vyžadovať na dopravcovi len vtedy, ak bola v nákladnom liste uvedená cena tovaru alebo zvláštny záujem na dodaní. Vtedy dopravca ručí do výšky uvedenej hodnoty tovaru.
 8. Oprávnená osoba (odosielateľ alebo príjemca) môže na dopravcovi požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5% p.a. sa počítajú odo dňa zaslania písomnej reklamácie dopravcovi, ak reklamácia nebola podaná, tak odo dňa podania žaloby na súde.
 9. Ak je na základe jednej prepravnej zmluvy vykonávaná preprava postupne niekoľkými cestnými dopravcami (autodopravcami), preberá každý z nich zodpovednosť za vykonanie celej prepravy. Druhý a každý ďalší dopravca sa stávajú prevzatím zásielky a nákladného listu zmluvnou stranou za podmienok stanovených nákladným listom.
 10. Dopravca, ktorý preberá zásielku od predchádzajúceho dopravcu, odovzdá tomuto datované a podpísané potvrdenie. N druhý exemplár nákladného listu je povinný napísať svoje meno a adresu. V prípade potreby zaznamenáva na toto vyhotovenie, resp. na potvrdenie výhrady pri preberaní zásielky, ktoré už boli uvedené vyššie. Dohovor CMR upravuje spôsob riešenia náhrady škody pri poškodení alebo strate zásielky aj pri takýchto prepravách. Ak škodu spôsobil napr. dopravca druhý v poradí, odosielateľ bude škodu vymáhať od prvého dopravcu, a ten od skutočného vinníka a pod.
 11. Pri poškodení alebo strate zásielky môžu nastať tieto prípady:
 12. Príjemca prevzal zásielku bez toho, aby spolu náležité zistili jej stav s uvedením príslušných výhrad. Ak sa jedná o poškodenie alebo stratu zjavne poznateľné, reklamačná lehota je 7 dní okrem nedieľ a sviatkov odo dňa vydania zásielky.
 13. Ak sa jedná o poškodenie alebo stratu zásielky (jej časti) zjavne nepoznateľné , môže príjemca poslať dopravcovi písomne zistené výhrady 7 dní po tomto zistení, nepočítajúc do tejto lehoty nedele a sviatky.
 14. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty môže byť uplatnený len vtedy, ak bola dopravcovi zaslaná písomná výhrada do 21 dní po prevzatí zásielky príjemcom. Deň vydania zásielky, resp. podľa okolností deň zistenia stavu zásielky sa do vyššie uvedených lehôt nepočíta.
 15. Žalobu je možné vo veciach podliehajúcich Dohovoru CMR podať u týchto súdov:
 16. Súd v zmluvne dohodnutom štáte,
 17. Súd v mieste hlavného závodu žalovaného
 18. Súd v mieste prevzatia, resp. odovzdania zásielky.
 19. Nároky z medzinárodných prepráv cestnou nákladnou dopravou, na ktoré sa vzťahuje Dohovor CMR, sa premlčujú jeden rok. V prípade úmyslu alebo takého zavinenia, ktoré sa podľa práva súdu, na ktorom sa právna vec prerokúva považuje za rovnocenné s úmyslom, je premlčacia doba trojročná.
 20. Dopravca AA Logistic, s.r.o. má uzavreté poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa Dohovoru CMR a poistenie zodpovednosti dopravcu vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave. Posádky vozidiel sú poistené pre prípad potreby lekárskeho ošetrenia (poistenie liečebných nákladov v cudzine)

 

Čl. 13

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči obchodným partnerom súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí dňom jeho zverejnenia a sprístupnenia.
 2. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
 3. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.